Czym jest reSEArch-EU?


Projekt reSEArch-EU (reinforcing SustainablE Actions, resilience, cooperation and harmonisation across and by the SEA-EU Alliance) jest inicjatywą Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (SEA-EU), sojuszu sześciu nadmorskich uniwersytetów europejskich, które łączy tematyka naukowa i deklaracja integracji infrastruktury badawczej oraz unifikacji funkcjonowania, aby zapewnić wspólny rozwój i dostosowanie do współczesnego zmieniającego się świata.

 

W ramach tego projektu, partnerzy SEA-EU podejmują wspólne wysiłki w celu opracowania skutecznych praktyk i modeli współpracy w zakresie badań i innowacji poprzez:

 • budowanie antykruchości (sięgającej ponad odporność i wytrzymałość) i innowacyjnego pan- europejskiego sojuszu;
 • dostosowanie naszej specjalistycznej wiedzy i zasobów do potrzeb systemu produkcyjnego;
 • współprojektowanie, współtworzenie i współdostarczanie wiedzy wraz z zainteresowanymi stronami i obywatelami oraz dla nich;
 • ustanowienie wspólnej polityki w zakresie otwartej nauki i otwartych danych badawczych;
 • opracowywanie i rozwijanie wspólnego programu badań naukowych o charakterze wielo-, inter- i transdyscyplinarnym, stanowiącego wkład w zrównoważony rozwój;
 • dzielenie się naszymi kluczowymi analizami i najlepszymi praktykami w zakresie skutecznego wdrażania naszych strategii badań i innowacji z innymi sojuszami uniwersytetów europejskich.

Osiągnięcie celów wyznaczonych dla projektu reSEArch-EU opiera się na podejściu metodologicznym opartym na trzech filarach, które ma na celu przekształcenie współpracy badawczej w ramach sojuszu SEA-EU. Podejście to składa się z trzech etapów:

Po pierwsze, partnerzy będą budować wiedzę i odpowiednią bazę informacyjną związaną z istniejącym potencjałem w zakresie badań i innowacji oraz z edukacją opartą na badaniach naukowych sojuszu. W ten sposób partnerzy mogą stworzyć solidną podstawę do wymiany danych i zwrócić szczególną uwagę na:

 • Wspólne wyzwania
 • Cele
 • Przyszłe działania

Po drugie, partnerzy przeprowadzą proces budowania kompetencji i stworzą narzędzia do budowania potencjału, w celu wzmocnienia kapitału ludzkiego i rozpowszechniania najlepszych praktyk, aby uzyskać jak najlepsze wykorzystanie zasobów zainwestowanych w Projekt. Proces ten może obejmować takie działania jak:

 • Warsztaty wirtualne i stacjonarne
 • Szkolenia
 • Spotkania
 • Wydarzenia z udziałem interesariuszy z otoczenia społeczno-gospodarczego.
 • Działania pilotażowe mające na celu generowanie nowej wiedzy, wzmocnienie współpracy badawczej między partnerami oraz poprawę relacji między środowiskiem akademickim a społeczeństwem.
 • Rozwój narzędzi cyfrowych, które mogą ułatwić wymianę danych w efektywnym kosztowo i bezpiecznym środowisku.

Po trzecie, partnerzy będą badać możliwości i rozwijać wizje na przyszłość. Ustanowienie długoterminowego programu badań SEA-UE ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania trwałego i zrównoważonego wpływu na badania prowadzone w ramach współpracy między partnerami. Można to osiągnąć poprzez realizację takich działań jak:

 • Rozwój działań typu think-tank.
 • Włączenie zasad antykruchości, zrównoważonego rozwoju w praktykach badawczych i innowacyjnych oraz otwartej nauki, opracowanych w ramach projektu reSEArch-EU, jako podstawowych zobowiązań programu badań naukowych i innowacji SEA-UE.

W ten sposób cele szczegółowe projektu reSEArch-EU mogą zostać zintegrowane z wysiłkami oraz długoterminową strategią i celami Sojuszu SEA-EU.